REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ POSTSSPOT.PL

Użytkownicy, jako Administrator Platformy Internetowej oraz Usługodawca oddaję w Państwa ręce Regulamin Korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem domenowym https:// wytrzezwialka.pl, który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”. Regulamin dostarczy niezbędnych informacji dotyczących między innymi  zasad funkcjonowania Platformy  Internetowej, zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zasad korzystania przez Użytkowników z Platformy Internetowej. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera niezbędne informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Platforma Internetowa będąca portalem społecznościowym udostępnia na rzecz Użytkowników infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje kontakt i wymiana Treści pomiędzy Użytkownikami na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  • Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Usługodawcą tj. kontakt@wytrzezwialka.pl
  • Użytkownik – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonujący rejestracji na Platformie Internetowej oraz publikującą na Platformie Internetowej określone Treści.
  • Konto Użytkownika – przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Usługodawcy.
  • Platforma Internetowa/postsspot – Serwis internetowy/ portal społecznościowy prowadzony przez Usługodawcę, udostępniający na rzecz Użytkowników infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje kontakt i wymiana Treści pomiędzy Użytkownikami na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.
  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika, udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje kontakt i wymiana Treści pomiędzy Użytkownikami na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Treść – jakikolwiek materiał/ treść zamieszczona lub przesłana przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy Internetowej w dowolnej formie (przykładowo taka jak: informacja, tekst, grafika, nagranie wideo, plik etc.)
  • Jakub Ciszek, Wielopolska 118a, Dębica, kontakt@wytrzezwialka.pl
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy  Internetowej jest Usługodawca.
 5. W celu uzyskania informacji  na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Usługodawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 6. Warto wiedzieć, że momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Użytkownika jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu po dokonaniu Rejestracji.

 

§2 REJESTRACJA NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Platformy Internetowej jest bezpłatne lecz wymaga założenia Konta Użytkownika i logowania się w ramach Platformy Internetowej.
 2. Aby rozpocząć rejestrację na Platformie Internetowej należy kliknąć w opcję ZAŁÓŻ KONTO dostępną w prawym górnym rogu strony głównej. Klikniecie w przycisk uruchomi interaktywny formularz rejestracji.
 3. W pierwszej kolejności Użytkownik jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza wpisując wskazane dane osobowe. Niezbędne jest również zaznaczenie stosownych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracji. Po ich zaznaczeniu należy kliknąć przycisk ZAKOŃCZ REJESTRACJĘ.
 4. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta Użytkownika drogą elektroniczną.

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ
 1. W ramach funkcjonalności Platformy Internetowej każdy Użytkownik po dokonaniu rejestracji ma możliwość kontaktu z innymi Użytkownikami, publikowania Treści oraz  wymiany tych Treści pomiędzy Użytkownikami na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Treści wprowadzone lub opublikowane w ramach Platformy Internetowej.
 3. Zabrania się Użytkownikowi działań za pośrednictwem Platformy Internetowej w formie przekazywania Treści, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają osoby trzecie, przejawiają niski poziom kultury osobistej, treści erotycznych oraz pornograficznych, treści które zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich,  zawierają jakiekolwiek linki do stron internetowych, treści reklamujących produkty i usługi, naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
 4. Wprowadzone lub publikowane przez Użytkownika Treści nie są w jakikolwiek sposób weryfikowane  przez Usługodawcę.

 

§4 REKLAMACJE
 1. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, Usługodawca względem Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Usługodawca zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na jego adres mailowy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady  świadczonej przez Usługodawcę Usługi.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.
 5. Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowej jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na stronie Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone oraz udostępnione w ramach Platformy Internetowej Treści.
 2. Wprowadzając jakikolwiek Treści Użytkownik oświadcza, że:
  • przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające ich wykorzystanie w celu korzystania z Usług;
  • oświadcza, iż treść i forma wprowadzanych Treści nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów;
 3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej Platformy Internetowej Treści, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę na skutek wprowadzenia Treści w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.
 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Treści wprowadzone przez Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
 5. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca w ramach jej funkcjonalności opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego infrastruktury informatycznej Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.
 6. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez kliknięcie w przycisk ZGŁOŚ NARUSZENIE.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2019 roku do odwołania.

 


Załączniki:

Regulamin, Regulamin – załącznik 1, Regulamin – załącznik 2